سخنرانی دکتر محمد الطائی در نشست تخصصی «کنفرانس بغداد و آینده امنیتی منطقه»

سخنرانی دکتر محمد الطائی، مدیر شبکه الفیحاء عراق در نشست تخصصی «کنفرانس بغداد و آینده امنیتی منطقه» به زبان عربی