سخنرانی استاد دانشگاه کوفه عراق در نشست تخصصی «سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی»

سخنرانی استاد دانشگاه کوفه عراق در نشست تخصصی «سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی در دولت سیزدهم» به زبان عربی