پروفسور جرد بال در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

سخنرانی «پروفسور جرد بال»، استاد ارتباطات «دانشگاه ایالتی مورگان» در بالتیمور آمریکا در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها با عنوان «نژادپرستی ساختاری در آمریکا»