سخنرانی دکتر حسین رویوران در نشست تخصصی «سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی»

سخنرانی دکتر حسین رویوران در نشست تخصصی «سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی در دولت سیزدهم» به زبان عربی