سخنرانی دکتر الهام امین‌زاده، مدیرگروه حقوق بین‌الملل مجمع و استاد دانشگاه تهران

سخنرانی دکتر الهام امین‌زاده، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نشست تخصصی «ابعاد حقوقى تحريم‌هاى آمريكا عليه كشورهاى محور مقاومت و روش‌هاى مقابله با آن»