پروفسور ریچارد فالک در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها به مناسبت روز جهانی قدس

سخنرانی پروفسور ریچارد فالک، استاد حقوق بین الملل دانشگاه پرینستون و گزارشگر اسبق سازمان ملل در امور فلسطین در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها به مناسبت روز جهانی قدس