سخنرانی دکتر علیرضا بیگدلی، سفیر اسبق ایران در آذربایجان و ترکیه

سخنرانی دکتر علیرضا بیگدلی، سفیر اسبق ایران در آذربایجان و ترکیه در خصوص روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه