سخنرانی دکتر مهدی یوسفی پیرامون همکاری استراتژیک ایران و چین

دکتر مهدی یوسفی مدیر برنامه آموزش آنلاین دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها حول محور همکاری استراتژیک ایران و چین و مسائل فیمابین سخنرانی کرد.