سخنرانی دکتر وفایی پیرامون همکاری استراتژیک ایران و چین

دکتر وفایی استاد دانشگاه تهران در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها حول محور همکاری استراتژیک ایران و چین و مسائل فیمابین سخنرانی کرد.