سخنرانی فن خونگ دا، استاد چینی پیرامون همکاری استراتژیک ایران و چین

فن خونگ دا استاد دانشگاه مطالعات بین الملل شانگهای در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها حول محور همکاری استراتژیک ایران و چین و مسائل فیمابین سخنرانی کرد.