سخنرانی دکتر چین تیان پژوهشگر چینی پیرامون همکاری استراتژیک ایران و چین

جین تیان پژوهشگر موسسه روابط بین الملل معاصر در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها حول محور همکاری استراتژیک ایران و چین و مسائل فیمابین سخنرانی کرد.