سخنرانی دکتر نايف بن نهار در نشست تخصصی «بومی‌سازی علوم انسانی»

سخنرانی دکتر نايف بن نهار، رييس مركز ابن خلدون دانشگاه قطر در نشست تخصصی «بومی‌سازی علوم انسانی»