سخنرانی ژوآن ويسنت گولارت در نشست تخصصی «سیاست خارجی آمریکا از آمریکای لاتین تا جنوب غرب آسیا»

سخنرانی ژوآن ويسنت گولارت، رييس مؤسسه ژوآن گولارت برزیل در نشست تخصصی «سیاست خارجی آمریکا از آمریکای لاتین تا جنوب غرب آسیا»