سخنرانی مهندس علیرضا شیخ عطار در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای»

سخنرانی مهندس علیرضا شیخ عطار، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در هند و آلمان در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای و آینده همگرایی آسیایی»