سخنرانی دکتر حسین رویوران در نشست تخصصی «کنفرانس بغداد و آینده امنیتی منطقه»

سخنرانی دکتر حسین رویوران، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا در نشست تخصصی «کنفرانس بغداد و آینده امنیتی منطقه»