پروفسور «ورنیلیا رندل»، در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

سخنرانی پروفسور «ورنیلیا رندل»، استاد دانشگاه دیتون آمریکا در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها با عنوان «نژادپرستی ساختاری در آمریکا»