برگزاری جلسه هماهنگی برنامه‌های همایش بین‌المللی «دستاوردهای بین‌المللی دولت شهید سیدابراهیم رئیسی»

با حضور اعضای کمیته اجرایی، جلسه هماهنگی برنامه‌های همایش بین‌المللی «دستاوردهای بین‌المللی دولت شهید سیدابراهیم رئیسی» در دفتر دبیرکل مجمع برگزار شد.

برگزاری جلسه هماهنگی برنامه‌های همایش بین‌المللی «دستاوردهای بین‌المللی دولت شهید سیدابراهیم رئیسی»

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، با حضور اعضای کمیته اجرایی، جلسه هماهنگی برنامه‌های همایش بین‌المللی «دستاوردهای بین‌المللی دولت شهید سیدابراهیم رئیسی» در دفتر دبیرکل مجمع برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر نجفی برزگر، دبیرکل مجمع، دکتر باکویی، معاون بین‌الملل مجمع، دکتر قادری حاجت و دکتر حلال‌خور از اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و همچنین اعضای کمیته اجرایی این همایش برگزار شد، برنامه‌های مدنظر جهت هر چه بهتر و باشکوه تر اجراشدن همایش بحث و تبادل نظر گردید. در نهایت فهرست سخنرانان و سین برنامه به صورت اولیه تأیید و بر پیگیری کارها تأکید شد.