دیدار و گفتگوی دبیرکل مجمع بین‌ المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ ها و مدیر گروه آسیا و اقیانوسیه اداره کل خبر و تفسیر در معاونت برون مرزی صدا و سیما

دکتر کریم نجفی برزگر و دکتر قاسم روح الله زاده اندواری با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

دیدار و گفتگوی دبیرکل مجمع بین‌ المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ ها و مدیر گروه آسیا و اقیانوسیه اداره کل خبر و تفسیر در معاونت برون مرزی صدا و سیما

به گزارش روابط عمومی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها، دکتر کریم نجفی برزگر، دبیرکل مجمع و دکتر قاسم روح الله زاده اندواری، مدیر گروه آسیا و اقیانوسیه اداره کل خبر و تفسیر در معاونت برون مرزی صدا و سیما با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار بر استفاده از ظرفیت های بین المللی مجمع در این معاونت صدا و سیما و همچنین بر معرفی فعالیت های مجمع از طریق صدا و سیما تأکید شد.