دیدار و گفتگوی دبیرکل مجمع بین‌ المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ ها و استاد جامعة المصطفی (ص) العالمیة از کشور ساحل عاج

دکتر کریم نجفی برزگر و دکتر دیکو ساحل علی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

دیدار و گفتگوی دبیرکل مجمع بین‌ المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ ها و استاد جامعة المصطفی (ص) العالمیة از کشور ساحل عاج

به گزارش روابط عمومی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها، دکتر کریم نجفی برزگر، دبیرکل مجمع و دکتر دیکو ساحل علی، استاد جامعة المصطفی (ص) العالمیة از کشور ساحل عاج با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار ضمن آشنایی دکتر علی با اقدامات و فعالیت های مجمع، استفاده از توانایی های ایشان در گسترش فعالیت های مجمع مورد تأکید قرار گرفت.