نشست «شعائر حسینی و آثار تمدنی و علمی آن» برگزار شد.

مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها با همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی، نشست «شعائر حسینی و آثار تمدنی و علمی آن» را برگزار کرد.

نشست «شعائر حسینی و آثار تمدنی و علمی آن» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، این مجمع با همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی، نشست «شعائر حسینی و آثار تمدنی و علمی آن» را برگزار کرد.
در این نشست، اساتید از جمله دکتر ابن‌الدین حمیدی، دکتر مصلح‌زاده، دکتر قلندری و دکتر موسوی اصل به ارائه مقالات خود پرداختند.