سخنرانی پروفسور «گیل فرژیر»، در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

سخنرانی پروفسور «گیل فرژیر»، مدیر کنسرسیوم سیاهپوستان آمریکا در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها با عنوان «نژادپرستی ساختاری در آمریکا»