سخنرانی دکتر مسعود صدرمحمدی در نشست تخصصی «فرصت‌ها و چالش‌‌های دولت سیزدهم در منطقه قفقاز»

سخنرانی دکتر مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل قفقاز و ترکیه در نشست تخصصی «فرصت‌ها و چالش‌های دولت سیزدهم در منطقه قفقاز»