امام خمینی (ره) و روز جهانی قدس از نگاه متفکر و نویسنده آمریکایی

امام خمینی (ره) و روز جهانی قدس از نگاه دکتر مایکل جونز، متفکر و نویسنده آمریکایی و سردبیر مجله Culture Wars