فلسطین و روز قدس

نگاهی به تاریخ از طریق تمبرهای 24 کشور