پروفسور جرالد هورن در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

سخنرانی پروفسور جرالد هورن، استاد تاریخ دانشگاه هیوستن آمریکا در وبینار مجمع بین المللی اساتیددانشگاه ها با عنوان "نژادپرستی ساختاری در آمریکا"