سخنرانی دکتر محمدرضا مجیدی، مدير گروه مطالعات اروپای مجمع

سخنرانی دکتر محمدرضا مجیدی، مدير گروه مطالعات اروپاى مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و استاد دانشگاه تهران در وبینار «اسلام ستیزی در غرب»