سخنرانی دكتر محمدباقر خرمشاد، نايب رييس هيأت مديره مجمع

سخنرانی آقاى دكتر محمدباقر خرمشاد، نايب رييس هيأت مديره مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در وبینار «اسلام ستیزی در غرب»