سخنرانی دكتر مسعود اسداللهى، استاد دانشگاه و مدير گروه مطالعات غرب آسياى مجمع

سخنرانی دكتر مسعود اسداللهى، استاد دانشگاه و مدير گروه مطالعات غرب آسياى مجمع در نشست تخصصی «بررسى تحليلى ابعاد مسأله عادى‌سازى روابط امارات متحده عربى و بحرین با رژيم صهيونيستى»