سخنرانی دکتر علی علیزاده، رئیس گروه بررسی محیط پیرامونی و بین‌الملل دانشگاه عالی دفاع ملی

سخنرانی دکتر علی علیزاده، رئیس گروه بررسی محیط پیرامونی و بین‌الملل دانشگاه عالی دفاع ملی در خصوص روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه