سخنرانی هوا لیمینگ سفیر سابق چین در ایران پیرامون همکاری استراتژیک ایران و چین

هوا لیمینگ سفیر سابق چین در ایران در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها حول محور همکاری استراتژیک ایران و چین و مسائل فیمابین سخنرانی کرد.