دکتر عجمو باراکا در وبینار مجمع بین المللی اساتیددانشگاه ها

سخنان دکتر عجمو باراکا موسس شبکه حقوق بشر آمریکایی در وبینار بین المللی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها به مناسبت"هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی"