دکتر لاکیتا بیلی در وبینار مجمع بین المللی اساتیددانشگاه ها

دیدگاه دکتر لاکیتا بیلی استاد دانشگاه ایالتی جورجیا در وبینار بین المللی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها به مناسبت"هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی"