سخنرانی دکتر سیدرضا صدرالحسینی در نشست تخصصی «انتخابات پارلمانی عراق»

سخنرانی دکتر سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا در نشست تخصصی «انتخابات پارلمانی عراق»