سخنرانی دکتر جمعه العطوانی در نشست تخصصی «انتخابات پارلمانی عراق»

سخنرانی دکتر جمعه العطوانی، رییس مرکز مطالعات و تحلیل سیاسی افق عراق در نشست تخصصی «انتخابات پارلمانی عراق»