سخنرانی دکتر عبدالله گوکلپ در نشست تخصصی «علوم انسانی و حکمت اسلامی»

سخنرانی دکتر عبدالله گوکلپ، دانشجوی دکتری تاریخ علم دانشگاه آنکارا در نشست تخصصی «علوم انسانی و حکمت اسلامی»