سخنرانی دکتر فؤاد ایزدی در نشست تخصصی «سیاست خارجی آمریکا از آمریکای لاتین تا جنوب غرب آسیا»

سخنرانی دکتر فؤاد ایزدی، مدیرعامل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها در نشست تخصصی «سیاست خارجی آمریکا از آمریکای لاتین تا جنوب غرب آسیا»