سخنرانی دكتر محمدصادق كوشكى در نشست تخصصی «سیاست خارجی آمریکا از آمریکای لاتین تا جنوب غرب آسیا»

سخنرانی دكتر محمدصادق كوشكى، عضو هيأت علمى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران در نشست تخصصی «سیاست خارجی آمریکا از آمریکای لاتین تا جنوب غرب آسیا»