سخنرانی مهندس سید محمودرضا سجادی در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای»

سخنرانی مهندس سید محمودرضا سجادی، سفیر اسبق ایران در روسیه در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای و آینده همگرایی آسیایی»