پروفسور «جوزف ریچاردسون»، در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

سخنرانی پروفسور «جوزف ریچاردسون»، استاد دانشگاه مریلند آمریکا در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها با عنوان «نژادپرستی ساختاری در آمریکا»