سخنرانی دکتر بهرام زاهدی در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای»

سخنرانی دکتر بهرام زاهدی، مدیر گروه مطالعات تاجیکستان مجمع در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای و آینده همگرایی آسیایی»