سخنرانی دکتر فن خونگ‌دا در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای»

سخنرانی دکتر فن خونگ‌دا، عضو هیأت علمی دانشگاه مطالعات بین‌الملل شانگهای چین در نشست تخصصی «سازمان همکاری شانگهای و آینده همگرایی آسیایی»