دیدار و گفتگوی دبیرکل مجمع بین‌ المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ ها و معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

دکتر کریم نجفی برزگر و آقای محسن مسچی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

دیدار و گفتگوی دبیرکل مجمع بین‌ المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ ها و معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

به گزارش روابط عمومی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها، دکتر کریم نجفی برزگر، دبیرکل مجمع و آقای محسن مسچی، معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.در این دیدار هر دو طرف ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه های خود بر گسترش همکاری ها تأکید کردند.