جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر به عنوان دبیرکل جدید مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها انتخاب شد.

با برگزاری اولین جلسه هیأت‌مدیره مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها در دوره جدید، جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر به عنوان دبیرکل جدید مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها انتخاب شد.

جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر به عنوان دبیرکل جدید مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها انتخاب شد.

با برگزاری اولین جلسه هیأت‌مدیره مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها در دوره جدید، جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر به عنوان دبیرکل جدید مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها انتخاب شد.