امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

با حضور جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، مدیرعامل مجمع اساتید و جناب آقای دکتر عابد اکبری، مدیرعامل مؤسسه ابرار معاصر انجام گرفت.

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، با حضور جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، مدیرعامل مجمع و جناب آقای دکتر عابد اکبری، مدیرعامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، تفاهم‌نامه همکاری میان این دو نهاد به امضا رسید. در این تفاهم‌نامه بر گسترش همکاری‌های علمی تأکید شده است.