بازتاب انتشار ترجمه انگلیسی کتاب «دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (ره)» در خبرگزاری‌ فارس

بازتاب انتشار ترجمه انگلیسی کتاب «دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (ره)» در خبرگزاری‌ فارس

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها،خبر انتشار کتاب از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:
http://fna.ir/ofrl