اطلاعیه همایش

انجمن علمی جامعه شناسی ایران با همکاری مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و پزوهشگاه دانش های بنیادی برگزار میکند.

اطلاعیه همایش

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی مجمع اساتید مسلمان دانشگاه ها، انجمن علمی جامعه شناسی ایران با همکاری مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها،گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگاه دانش های بنیادی همایشی را تحت عنوان "سیاست شناختی : رویکرد های علوم شناختی و تصمیم گیری های سیاسی" با حضور دکتر جلال دهقانی فیروز آبادی معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میکند.


علوم شناختی با تمرکز بر "ذهن"،به بحث و بررسی درباره فرایند های درونی ذهنی از قبیل حل مسئله ،حافظه ،ادراک،شناخت و تصمیم گیری میپردازد.در واقع علوم شناختی میخواهد به این سوال اساسی پاسخ دهد که ذهن انسانها چه تاثیری در تصمیم گیری دارد؟
تصمیم گیری در سیاست از طرف کسانی صورت میگیرد که اطلاعات دریافتی را مورد پردازش قرار میدهند و علوم شناختی قصد دارد تا با کمک ابزار های نوین ،نحوه پردازش اطلاعات را مورد مطالعه قرار دهد و از این طریق فهم متفاوتی از نحوه اتخاذ تصمیمات ارائه دهد.
این هم اندیشی سعی دارد تا دستاورد های علوم شناختی را در یکی از مهمترین حوزه های تصمیم گیری ،یعنی تصمیم گیری سیاسی به بحث و بررسی گذاشته و قصور و کاستی های آن در تحلیل تصمیم گیری سیاسی ایران را تبیین نماید.
سخنرانان :
دکتر محمد جواد لاریجانی رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی
دکتر محمد باقر خرمشاد رئیس انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران
دکتر رضا لشگری عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی
دکتر ابراهیم برزگر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر غلامعلی سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر عباسعلی رهبر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید رضا موسوی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

زمان برگزاری : 13 اسفند 1398
ساعت : 14 الی 17:30


مکان برگزاری: دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی