نشست و گفتگوی تخصصی با عنوان "بررسی وضعیت روابط بین الملل چین در دنیای مدرن"

برگزاری نشست و گفتگوی تخصصی با عنوان "بررسی وضعیت روابط بین الملل چین در دنیای مدرن" با حضور «پروفسور یان شوئه تونگ» دبیر کل مجمع صلح جهانی و رئیس موسسه روابط بین الملل دانشگاه چینهوا

نشست و گفتگوی تخصصی با عنوان